Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej audio a audiovizuálních vzdělávacích materiálů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.popularni-zpev.cz

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Mgr. Iveta Holasová
Antonína Macka 2/4
Brno - Ponava, 
612 00

Telefon: 732 366 870
IČ: 75584077

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv reprodukování, distribuování, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Instrumentální podklady hlasových cvičení jsou licencovány a podléhají omezenému použití pouze kupujícím. V případě jakéhokoli zneužití licencovaných materiálů bere na sebe kupující veškerou právní odpovědnost.

d) Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.popularni-zpev.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit plnou kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.popularni-zpev.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Na webové stránce https://www.popularni-zpev.cz najdete konečnou cenu kurzu. Prodávající není plátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající v případě zájmu kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Možnosti plateb:
Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Ivety Holasové
Online platební kartou: VISA, MasterCard.

b) Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

V. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.12.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.popularni-zpev.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.popularni-zpev.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.