Školní řád

... aneb pořádek dělá přátele

Školní řád a pravidla spolupráce 

Každý zájemce o studium v Soukromé škole POPULÁRNÍHO ZPĚVU (dále jen SŠPZ) odesláním Přihlášky ke studiu SOUHLASÍ s následujícím školním řádem (a obchodními podmínkami). A je tím pádem povinen dodržovat následující pokyny:

VŠEOBECNĚ: 

1) Student chodí do hodiny včas a připraven (nosí si s sebou USB flash disk na studijní materiály, vytištěné texty písní ve dvou kopiích na poznámky, případně pití v uzavíratelné láhvi).
2) Student je povinen chovat se slušně a nepoškozovat pomůcky či vybavení třídy. Student je povinen uhradit jakékoli škody vzniklé nešetrným zacházením s pomůckami SŠPZ (např. s mikrofonem).
3) Veškeré studijní materiály slouží pro osobní studijní účely studenta a je zakázáno jejich jakékoli další šíření ze strany studenta. Následky za zneužití studijních materiálů přebírá každý student sám na sebe.
4) Pravidelnou výuku může student ukončit kdykoli - bude od něj kolegiální, když nám o tomto rozhodnutí dá vědět alespoň jeden měsíc dopředu.
5) V případě nedodržování školního řádu ze strany studenta je SŠPZ oprávněna zmíněného studenta vyloučit. Student bude před tímto rozhodnutím upozorněn jednou upomínkou. Totéž platí i v případě neuspokojivých výsledků studenta.

PLATBY ŠKOLNÉHO:

1) Student nebo jeho zákonný zástupce je povinen platit pravidelné školné. Ceny a způsoby plateb viz záložka Nabídka na stránkách školy (https://www.popularni-zpev.cz/nabidka/). Školné se platí vždy předem - záleží na výběru způsobu docházky. Pokud nezaplatíte školné, bude Váš rezervovaný termín nabídnut dalším uchazečům o studium.
Způsob platby: Platbu proveďte převodem na účet tak, aby byla nejpozději dva dny před zahájením výuky na našem účtě.
2) Předplacené lekce i dárkové poukazy je třeba odstudovat do 12 měsíců od zaplacení. 
3) Školné z neodstudovaných lekcí nevracíme. 

OMLUVY: 

1) ZE VSTUPNÍ KONZULTACE, NÁRAZOVÉ LEKCE nebo PRAVIDELNÝCH SÓLOVÝCH LEKCÍ:
                                                 minimálně 24 hodin předem.
Pokud tak neučiníte nebo nevyužijete výjimku či výměnu (viz následující bod), předplacené služby propadají.
2) Pokud se neomluvíte včas, myslíme i na to, aby Vám lekce zbytečně nepropadaly:
   a) Pro neočekávanou situaci, kdy se nestihnete omluvit 24 hod předem, můžete použít výjimku (viz níže "VŠEOBECNÉ O ŠKOLE", bod 3). 
   b) Domluvíte si výměnu lekce s jiným studentem ze SŠPZ - ve skupině Volné lekce v SŠPZ na Facebooku (odkaz níže).
3) Pokud se student nedostaví bez omluvy do výuky, bude mít vyčerpanou výjimku a nepošle za sebe náhradu nebo se neomluví v termínu, lekce propadá. V případě, že ji nemá zaplacenou, je povinen ji zaplatit.
4) V případě opakovaného a častého rušení výuky těsně před limitem 24 hod., bez zájmu o náhradu,  upřednostníme spolupráci s jiným uchazečem o studium a Váš termín tím pádem nabídneme dál.
5) Studenti skupinových lekcí (duo, trio, kvarteto, vokální skupina) jsou na sobě vzájemně závislí, tzn. že v případě jejich nepřítomnosti jim hodina propadá a nebude nahrazena. 
6) Studenti, kteří navštěvují skupinové lekce formou kurzu (workshopy, kondiční zpívání) platí jednorázové nebo pololetní školné a v případě jejich nepřítomnosti na lekci jim hodina propadá a nebude nahrazena.
7) Student souhlasí s tím, že v případě karantény přechází výuka na on-line formu přes videochat (např. ZOOM.us).

VŠEOBECNÉ O ŠKOLE:

1) SŠPZ se zavazuje poskytnout studentovi výuku v rozsahu stanoveném studijním plánem, který se podřizuje individuálním schopnostem a přáním studenta.
2) V případech, kdy výuka odpadne kvůli pedagogovi (např. pro nemoc), bude nahrazena v jiném termínu nebo lekce odpadne (školné samozřejmě nepropadá).
3) Student sólových lekcí má k dispozici jednu výjimku, kterou lze použít, pokud se z nepředpokládaných důvodů nemohl omluvit 24 hodin předem. Tzn. že Vám lekce nepropadá a Vaš neúčast je Vám odpuštěna.
4) SŠPZ poskytne studentům: materiály k výuce, studijní průkaz a možnost účastnit se různých akcí školy.
5) Student souhlasí s tím, že je z bezpečnostních důvodů zázemí učebny SŠPZ monitorováno kamerovým systémem. 
6) Po ukončení studia v SŠPZ (tj. minimálně po 100 odstudovaných lekcích = 2 roky studia) student obdrží certifikát, na kterém bude uvedeno hodnocení jeho studijních výsledků.

Přečetl/a jsem si školní řád a souhlasím s jeho zněním.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Chráníme Vaše soukromá data v souladu s legislativou EU pro zpracování osobních údajů, nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
KDO? Správce osobních údajů: SŠPZ, Brno, Antonína Macka 2/4, 612 00
JMENOVITĚ? Pověřenec: Iveta Holasová, tel.: 732 366 870, e-mail: popularni.zpev@seznam.cz
CO? Osobní údaje z přihlášky: Jméno, příjmení, odkud jste, datum narození, tel. číslo a e-mail
PROČ? Údaje, které nám poskytujete, potřebujeme pro komunikaci, plánování rozvrhu a lekcí, vystavování daňových dokladů.
JAK? Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a po jejím uplynutí údaje zlikvidujeme (vymažeme). Všechna data zabezpečujeme tak, aby k nim neměl přístup nikdo nepovolaný a poskytneme je pouze lektorům, kteří Vás mají na starost.
VAŠE PRÁVA?
Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitky
Právo na přenositelnost
Svá práva můžete uplatňovat přes pověřence.
Rozumím a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.           

Obrazové a zvukové záznamy
Většinu našich akcí (koncerty, plesy, workshopy, soustředění a další) fotografujeme, točíme nebo pořizujeme audio nahrávky. Některé tyto záznamy slouží v rámci výuky jako zpětná vazba a některé mohou posloužit jako propagace školy a výuky.
Uvědomuji si, že se na těchto záznamech mohu objevit a souhlasím s jejich pořizováním.  

Každý náš student souhlasí s těmito podmínkami.


Pokračujte na záložku: Jak se přihlásit?