Školní řád
                                                                       ... aneb pořádek dělá přátele

Student přijatý do Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU je povinen seznámit se se školním řádem a dodržovat tím pádem následující pokyny:

VŠEOBECNÉ: 

1) Student chodí do hodiny včas a připraven (nosí si s sebou USB flash disk na studijní materiály, vytištěné texty písní ve dvou kopiích, případně pití v uzavíratelné láhvi).
2) Student je povinen chovat se slušně a nepoškozovat pomůcky či vybavení třídy. Student je povinen uhradit jakékoli škody vzniklé nešetrným zacházením s pomůckami SŠPZ (např. s mikrofonem).
3) Veškeré studijní materiály slouží pro osobní studijní účely studenta a je zakázáno jejich jakékoli další šíření ze strany studenta. Následky za zneužití studijních materiálů přebírá každý student sám na sebe.
4) Pravidelnou výuku může student ukončit kdykoli - bude od něj kolegiální, když nám o tomto rozhodnutí dá vědět alespoň jeden měsíc dopředu. 
5) V případě nedodržování školního řádu ze strany studenta je Soukromá škola POPULÁRNÍHO ZPĚVU oprávněna zmíněného studenta vyloučit. Student bude před tímto rozhodnutím upozorněn jednou upomínkou. Totéž platí i v případě neuspokojivých výsledků studenta. 

PLATBY ŠKOLNÉHO:

1) Student nebo jeho zákonný zástupce je povinen platit pravidelné školné. Ceny a způsoby plateb viz záložka Ceník. Školné se platí vždy předem - záleží na výběru způsobu docházky. Pokud nezaplatíte školné, bude Váš rezervovaný termín nabídnut dalším uchazečům o studium.
Způsoby platby:
- PRAVIDELNÉ LEKCE: Platbu můžete provést převodem na účet tak, aby byla nejpozději dva dny před zahájením výuky na našem účtě nebo v hotovosti na vstupní konzultaci, případně na poslední předplacené lekci.
- NÁRAZOVÉ KONZULTACE a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: Platbu provedete převodem tak, aby byla nejpozději dva dny před lekcí nebo zkouškou na našem účtě.
2) Předplacené lekce je třeba odstudovat do 12 měsíců od zaplacení. Školné z neodstudovaných lekcí nevracíme. 

OMLUVY: 

1) Z přijímací zkoušky nebo nárazové konzultace - minimálně 24 hod předem. Pokud tak neučíníte, předplacené služby propadají.
2) Z PRAVIDELNÝCH SÓLOVÝCH LEKCÍ - minimálně 5 dní před termínem zahájení výuky. Pokud to nestihnete v termínu, máte dvě možnosti, aby Vaše lekce nepropadla:
 a) Pro neočekávanou situaci můžete použít výjimku/ky (viz "VŠEOBECNÉ O ŠKOLE", bod 3).
 b) Domluvíte si výměnu lekce s jiným studentem ze SŠPZ - a příště mu třeba zase pomůžete Vy. Zde pod odkazem je skupina Volné lekce v SŠPZ na FB, kde si můžete výměnu domluvit, i když se s nikým neznáte. Pozn.: Většina našich studentů se ale zná, mají i uzavřenou skupinu na FB, takže není problém si to s někým domluvit a zabránit tak propadnutí lekce.
3) Pokud se student nedostaví bez omluvy do výuky, bude mít vyčerpané výjimky a nepošle za sebe náhradu nebo se neomluví v termímu, lekce propadá a je povinen hodinu zaplatit. 
4) Studenti skupinových lekcí (duo, trio, kvarteto, vokální skupina) jsou na sobě vzájemně závislí, tzn. že v případě jejich nepřítomnosti jim hodina propadá a nebude nahrazena.
5) Studenti, kteří navštěvují skupinové lekce formou kurzu (workshopy, kondiční zpívání) platí pololetní školné a v případě jejich nepřítomnosti na lekci jim hodina propadá a nebude nahrazena.

VŠEOBECNÉ O ŠKOLE:

1) Soukromá škola POPULÁRNÍHO ZPĚVU se zavazuje poskytnout studentovi výuku v rozsahu stanoveném studijním plánem, který se podřizuje individuálním schopnostem a přáním studenta.
2) V případech, kdy výuka odpadne kvůli pedagožce (např. pro nemoc), bude nahrazena v jiném termínu nebo lekce odpadne (školné samozřejmě nepropadá).
3) Student sólových lekcí má k dispozici výjimku/ky, které lze použít pokud se z nepředpokládaných důvodů nemohl omluvit 5 dní předem:
- Pravidelná výuka (1 lekce / 1x týdně) - student má 2 výjimky na jeden školní rok
- Polovičně pravidelná výuka (1 lekce / 1x za 14 dní) - student má 1 výjimku na jeden školní rok
4) Soukromá škola POPULÁRNÍHO ZPĚVU poskytne studentům: materiály k výuce (hlasová cvičení, etudy, podklady písní), studijní průkaz a možnost účastnit se různých akcí školy.
5) Z bezpečnostních důvodů je zázemí učeben SŠPZ monitorováno kamerovým systémem. 
6) Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro potřeby SŠPZ.
7) Po ukončení studia v Soukromé škole POPULÁRNÍHO ZPĚVU (tj. minimálně po dvou letech studia) student obdrží certifikát, na kterém bude uvedeno hodnocení jeho studijních výsledků. 

Pozn.: Toto je aktuální znění Školního řádu Soukromé školy POPULÁRNÍHO ZPĚVU platné od
1. ledna 2018 pro všechny studenty.

Pokračujte na záložku: Jak se přihlásit?